Boekbeschrijving

Mei 1952
Mr Henrik Scholte
Van Dijk's Mengbedrijven, Gouda's Roem
Verzamelalbum
met een inleiding van A. Viruly

DE BEIDE, door ons uitgegeven "Vlaggen-albums" behandelden een onderwerp, dat - hoe belangrijk ook tot dusverre bij de opvoeding en het onderwijs toch nogal stiefmoederlijk werd bedeeld.

De grote belangstelling, die men er in alle kringen en zelfs onder alle leeftijdsgroepen voor getoond heeft, was voor ons het bewijs, dat onze jeugdige en ook minder jeugdige verzamelaars dat - zo niet bewust dan toch onbewust - ook aldus hebben aangevoeld.

Nu wij aan een nieuwe album-serie toe zijn, drong zich vanzelf de idee aan ons op, hoe wij de jeugd nog intensiever zouden kunnen interesseren voor de omliggende landen, waarvan zij nu de vlaggen heeft leren kennen (of, als zij die uitgaven nog niet mocht bezitten, alsnog kan leren kennen, omdat wij onze "Vlaggenalbums" en de daarbij behorende plaatjes nog steeds uitgeven).

De verkeersluchtvaart maakt, zoals herhaaldelijk in de volgende bladzijden wordt gezegd, "de afstanden kort en de wereld klein".

Het brengt werelddelen en landen, en daardoor de mensen in die landen, steeds nader tot elkaar.

Des te verrassender is het daarom, dat er tot dusverre op het gebied der verkeersluchtvaart nog geen voor de jeugd geschikte, geschreven en geïllustreerde "geschiedenis" bestond.

Wij zijn daarom nu met de "geschiedenis" begonnen. Dit in de hoop en de verwachting, dat wij daarna de "aardrijkskunde" in een "Wereidluchtvaart-album" kunnen doen volgen.

Tot ons groot genoegen vonden wij een bij uitstek deskundige als Mr. Henrik Scholte, die zijn sporen op dit gebied ruimschoots verdiend heeft en als een der KLM-secretarissen op Schiphol midden in de wereld van vliegers en vliegtuigen staat, bereid om dit album voor ons te schrijven en er tevens op toe te zien, dat- de "Vliegtechnische" verzorging der 64 kleurplaatjes geheel verantwoord is.

Op zijn aanwijzingen werden de ontwerpen zodanig gekozen, dat zij aaneengeschakeld een beeld geven van de ontwikkeling der luchtvaart tot op heden.

Met een blik in de toekomst van deze "Eeuw der Luchtvaart".

Voor ons getekend werden deze plaatjes door de bekende Engelse tekenaar Leonard True.

Dat de luchtvaart in de toekomst op de juiste wijze gebruikt moge worden om het begrip en de vriendschap tussen de verschillende volkeren onderling te versterken is de kleine bijdrage, die dit album onze jeugd zou willen meegeven!

Opmerkingen uit de kringen van onze jeugdige verzamelaars, van ouders en opvoeders zullen ons steeds welkom zijn.

VAN DIJK'S MENGBEDRIJVEN, GOUDA

De geschiedenis van de luchtvaart

 

Citaatdoor A. VIRULY
Algemeen Chef Vlieger der KLM 

Zeker zal ik nooit in mijn leven in een Nederlandse geschiedenis van de luchtvaart kunnen kijken zonder daarin te gaan zoeken naar de naam van Koene Dirk Parmentier.

Want er is geen betere naam in de historie van onze vliegerij. En hiervoor zijn verschillende redenen.

Ze zeggen zo dikwijls: Nederland is zo'n klein land, boordevol mensen - wat kan een jongen nu tegenwoordig bereiken wanneer hij niet op z'n minst vooruit geholpen wordt door een dure opvoeding, of door een vader met een grote, eigen zaak, of door veel hulp van anderen?

Dan moet ik altijd denken: Parmentier. Er is geen beter voorbeeld in ons land van een jongen, die in onze tijd, geheel op eigen kracht en in heel weinig jaren, tot de top wist te komen, doordat hij precies wist wat hij wou - daarna van zijn vak zijn liefste bezigheid wist te maken - en toen zichzelf met zijn hele hart, kunnen en werkkracht gaf aan dat werk en aan zijn land.

Hij was een jongen van de Mulo, anders niet. Na school ging hij op een kantoor, zoals zovelen. Maar hij zette alles op alles om vlieger te worden en hij slaagde daarin. Zoals ook nu nog ieder jaar tientallen jongens daarin kunnen slagen, al wordt dan voor een vlieger tegenwoordig wèl een 5-jarige HBS-opleiding vereist.

In 1927 vloog Parmentier: een sprongetje van een kwartier boven de Soesterbergse vlt'eghei. Maar slechts z e v e n jaar later kon hij - in de eerste grote wereldluchtrace van Engeland naar Australië - tonen, dat hij toen al een van de allerbeste vliegers van de hele wereld geworden was door met een doodgewoon lijnvliegtuig van de KLM tegen de beroemdste mannen op hun speciale race-machines prachtige overwinningen te behalen.

En nog eens zeven jaren later was h ij degene, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor ons land in Engeland nog veel belangrijker werk deed: onder zijn leiding werd daar toen door de KLM de hele oorlog door gevlogen (alleen al naar Lissabon zestienhonderd maal op langzame, ongewapende vliegtuigen, en vijftienhonderd negen-en-negentt'g maal is dat, in de eerste plaats dank zij Parmentier's bewonderenswaardige leiding, zonder verlies gelukt).

Toen na de oorlog de KLM weer welhaast van niets tot een wereldmaatschappij moest worden opgebouwd, was het grotendeels weer aan die Mulo-jongen te danken, dat na weinig jaren weer de hele wereld met roem van de Nederlandse burgerluchtvaart spreken kon. Toen werd hö leider van onze nieuwe mt'llioenen-vloot.

Parmentier: wat een klank kreeg die naam in onze luchtvaartwereld! Parmentier: een moedige, uitstekende vlieger. Maar meer: een toegewijde, bezielde werker voor de eer van ons land. Maar nog meer: een man met zoveel warmte van hart, geoefend verstand en vaste wil, dat iedere Hollandse jongen moge denken: "Dat kon hij - dat wil ik ook!"

Is het een wonder, dat ik graag dit boek aanbeveel, dat uit de school van Koene Dirk Parmentier komt?

Mr Henrik Scholte, wiens zo origineel geïllustreerde luchtvaartgeschiedenis nu door deze uitgave voor de Nederlandse jeugd bereikbaar wordt, was Parmentier's medewerker in die moeilijke naoorlogse jaren van opbouw. Als diens secretaris (en thans als secretaris General Operations van de KLM) heeft hij van dichtbij gelegenheid gehad om op te merken wat in het oog van onze kundigste piloot hoofdzaken en wat bijzaken waren in de wordingsgeschiedenis van onze mooie burgerluchtvaart.

Iets van Parmentier's humor en feitenkennis en onderscheidingsvermogen - maar ook van wat natuurlijk nog veel belangrijker is: de liefde voor >s mensen nieuwste domein: de lucht - is in de volgende bladzijden te vinden. En dat is gelukkig, want een mens kan nu eenmaal maar alleen echt goed dat begrijpen, waarvan hij houdt, en hoe zou iemand een aardig boek kunnen schrijven over iets, dat bij niet begrepen had? Wij, KLM-vliegers, kijken altijd nog een beetje naar de wolken door Parmentier's vliegbril. Maar ook de schrijver van de hier volgende luchtvaarthistorie voor de jeugd deed dat nog - en hoe zou dat anders gekund hebben? En wat zou zijn werk meer waarde kunnen geven?

Deze laatste vraag is gemakkelijk te beantwoorden.

Want elk werk, dat waardevol is doordat het bezield werd door het verleden, wint nog aan waarde, als het bezielend werkt op de toekomst. Ik denk, dat deze luchtvaartgeschiedenis heel wat jongens bezielen zal.

Kijk: hier volgen nu beelden en korte vertellingen uit de geschiedenis van het vliegen en zij vormen het verhaal van de mens, die machines uitvond en die met die machines de aardbol, waarop hij woont, tot een steeds kleiner wordende wereld wist te maken.

Heel veel kleiner gemaakt is die wereld nu al. Bijna twee eeuwen liggen tussen de "Montgolfières" en de "Lockheed Constellations" - maar echt doelbewust gevlogen wordt er toch eigenlijk pas vijfttig jaar sinds die geniale fietsenmakers, die gebroeders Orville en Wilbur Wright, hun eerste sprongetje met het zwaarder-dan-de-lucht hulpmiddel maakten. Sindsdien hebben we onze aardbol 11360ste maal zo klein gemaakt als hij nog was voor onze zestiende-eeuwers (want Magellaan reisde er nog in drie j a a r omheen terwijl het nu gemakkelijk in drie d a g e n kan).

En dat kleiner maken van de mensenwereld: daar gaat het om in onze biirgerluchtvaart. Dat afknabbelen van de afstanden tussen de mensen: daaraan ontleent het werk van een Parmentier en van alle andere werkers in de verkeersluchtvaart zijn zin. Het gaat deze mensen er om, dat die wereld zo klein wordt, dat zelfs Rusland en Amerika, of China en Canada, zo dicht bij elkaar komen te liggen als Friesland, Holland en Zeeland - die onderlinge ruziemakers uit onze oude vaderlandse geschiedenis! - het al in de zestiende eeuit gekomen zijn. Die maakten toen met elkaar één saamhorig en stevig verband, dat ze de Republiek der Verenigde Nederlanden noemden.

Nu, vier eeuwen later, wordt in de opnieuw zoveel kleiner geworden wereld van elkaar naderbij gekomen werelddelen de tijd rijp om te komen tot één saamhorig en stevig verband van Verenigde Naties. De ware "Zin" van het werk in de verkeersluchtvaart is het helpen vormen van dat verband.

Hij, die deze inleidende regelen schrijft, is een vlieger met allengs veel grijze haren op zijn hoofd. Hij heeft lang geleden menige luchtweg geleerd van Parmentier - als het ware op dezelfde school, als waarin kort geleden door Mr Scholte dit boek geschreven werd. Dat was een beste school.

Hij hoopt daarom, dat veel, veel, veel hoofden zonder grijze haren - hoofden van Nederlandse jongens namelijk - zich over de navolgende bladzijden zullen buigen.

Om daarna omhoog te kijken naar de wijde, grenzenloze lucht, die boven heel onze prachtige aarde dezelfde is.

Om dan te denken: "ik ook!"

Schiphol, Mei 1952