Boekbeschrijving

Adriaan Viruly, H. Hollander
Hobera, Amsterdam
Geillustreerd album ter herinnering aan de Londen-Melbourne Race

1934

Het 'Uiver' album

De Uiver als nachtvlinder. De machine tankt tegen middernacht te Bagdad

Niet met baarden van vier dagen, niet in verfomfaaide werkplunje, niet uitgeputof half verhongerd als vele mededingers, maar precies zoals ze nog even tevoren te Mildenhall aan de Koning van Engeland waren voorgesteld - dat was de manier, waarop de Hollandse vliegers in Melbourne aan de grond kwamen

Een ware zegetocht, toegewuifd door duizenden

CitaatToen onze nationale voetbalploeg zich door schitterend spel in de voorwedstrijden tegen lerland en Belgie geklasseerd had voor het eindtournooi van het wereldkampioenschap in ltalie, ging een golf van enthousiasme door ons land. Voor hen, die zich die periode herinneren, was het bestaan van een sportief evenement van nog hoogere orde eenvoudig iets ondenkbaars.

In Mei 1934 was, zoo meende men, het summum van sportier interesse, dat een volk toonen kon, bereikt. Wel hield een betrekkelijk gering percentage zich nog afzijdig, doch dat waren principieel afkeerigen van alles wat naar de zoo fel toegespitste wedstrijdsport zweemt, een categorie die, naar verondersteld werd, wel nimmer voor eenig sportief wedstrijdelement, quelconque, uit de plooi zou komen.

Zoo .... meende men. Maar ziet, de K.L.M. heelt ons deze dwaling duidelijk gemaakt. En het dient thans eerlijk erkend: In het verwekken van geestdrift en algemeene belangstelling van heel een volk zijn de jongens van Lotsy (met alle respect overigens) royaal geslagen door de jongens van Plesman!

Het moge waar zijn, dat voor de Nederlandsche luchtvaart in haar internationalen omvang de viucht van den U i v e r vooral van commercieele beteekenis is geweest, tot het volk heeft voornamelijk de sportieve kant van de - ik zou haast zeggen "laconieke" - prestatie van de beide kranige vlegers Parmentier en Moll met hun kundige medewerkers van Brugge en Prins, gesproken.

Voor alles omdat het Nederlanders waren, die daar met de regelmaat van een klok door de lucht snelden naar het verre Australie, maar ook omdat onze piloten met een heel gewoon lijntoestel, dat stellig niet in de eerste plaats op snelheid ingesteld was, verschillende speciale race-vliegtuigen achter zich lieten .

Zoo had de vlucht van de Nederlanders iets heroisch.