Boekbeschrijving

Adriaan Viruly
1937

Met boekversieringen van Titus Leeser en een voorwoord van Generaal b.d. C.J. Snijders

Weinig bekend propagandaboekje van de N.V. Nationale Luchtvaartschool te Rotterdam Waalhaven.

In het boekje worden uitgebreid de eisen omschreven om toegelaten te worden tot de NLS:

Teneinde tot de N.L.S. te kunnen worden toegelaten, moeten aanstaande leerlingen den leeftijd van 17 jaar en 9 maanden hebben bereikt en lichamelijk geschikt bevonden worden.

De eischen van lichamelijke geschiktheid varieeren naar gelang men in aanmerking wenscht te komen voor een vliegbewijs A of C. De volledige eischen zijn vastgesteld door den Minister van Waterstaat en vermeld in de Regeling van het Rijkstoezicht op de Luchtvaart (Staatsblad 1928, No. 454).

Aanstaande sportvliegers vragen een eerste keuring aan voor het vliegbewijs A; aanstaande beroepsvliegers moeten een eerste keuring aanvragen voor het vliegbewijs B.

De eischen voor het vliegbewijs A zijn zoodanig, dat iemand die normaal gezond is, daaraan voldoet.

Nog opgemerkt zij, dat voor het vliegbewijs A het dragen van een bril toegestaan is.

Voor de overige vliegbewijzen is zulks niet het geval. Het onderzoek naar de lichamelijke geschiktheid vindt plaats bij den Vliegmedischen Dienst der Militaire Luchtvaart Afdeeling te Soesterberg. Dit onderzoek moet worden aangevraagd op een daarvoor bestemd formulier, in te dienen bij den Directeur van den Luchtvaartdienst, Binnenhof 20, Den Haag. De kosten van het onderzoek bedragen fl 15,-- en moeten worden gestort op postrekening 138777, van dien Directeur. De keuringsformulieren zijn bij evengenoemden dienst gratis verkrijgbaar en voorts bij de N.L.S.

Inschrijving als leerling kan dagelijks plaats hebben.

Er wordt een inschrijvingsgeld van fl 10,- geheven. Bovendien moet een waarborgsom, groot fl 100,-, gestort worden, waaruit mogelijke achterstallige schulden aan de N.L.S. kunnen worden bestreden. Bij het verlaten der School ontvangt men het saldo der waarborgsom terug.

Bij de inschrijving moet de geneeskundige verklaring, afgegeven na het zooeven bedoelde onderzoek, worden overgelegd.

Minderjarigen behoeven tevens toestemming van ouders of voogden.egd.

Ingeschrevenen kunnen les nemen in de afdeeling hunner keuze en op een tijdstip, hetwelk hun schikt.

Hieruit volgt, dat men zijn normale dagelijksche bezigheden voor de vliegopleiding niet behoeft te onderbreken.

Hiervoor is des te minder aanleiding, wijl ook op Zon- en Feestdagen de scholen geopend zijn en gedurende de zomermaanden ook des avonds onderwijs wordt gegeven.

De duur der opleiding voor het vliegbewijs A is afhankelijk van den aanleg van den betrokken leerling en de tijdruimte tusschen de verschillende lessen.

De gemiddelde leerling heeft ongeveer 10 uur dubbelbesturingsonderwijs noodig, voorts 3 á 4 uur solo-oefeningen en ten slotte 2 á 3 uur voor het afleggen van het examen. In totaal dus voor de volledige opleiding 15 tot 25 vlieguren. Waar een vliegles meestal niet langer duurt dan 15 tot 30 minuten, zal men dus 50 á 60 lessen noodig hebben. Wanneer men dat wenscht, kunnen deze lessen binnen een minimum-tijd van twee en een halve maand genomen worden, doch ze kunnen evengoed over een periode van een jaar of zelfs langer verdeeld worden.

De ingeschrevenen zijn niet aansprakelijk voor schade aan het materiaal der N.L.S. of aan derden.

Aan het einde der opleiding moet ter verkrijging van het eerste vliegbewijs ten overstaan van een Rijks-Commissie een examen worden afgelegd. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een practisch gedeelte. Het laatstgenoemde gedeelte wordt gevormd door:

a) een hoogtevlucht;

b) een behendigheidsproef met doellanding;

c) drie doellandingen, gemeenlijk laplandingen genaamd.

Voor het theoretische gedeelte wordt vereischt:

a) eenige kennis van het vliegen in de praktijk, ook ten aanzien van het vliegen op de kaart, alsmede eenige kennis van de omstandigheden, die zich met vliegtuig en motor kunnen voordoen;

b) eenige kennis van de voornaamste luchtvaartregelingen in het binnen- en buitenland en voorts grondige kennis van het luchtverkeersreglement.

Deze eischen zijn vastgesteld in de evengenoemde Regeling van het Rijkstoezicht op de Luchtvaart. Het theoretisch onderwijs wordt zooveel mogelijk tusschen de vlieglessen gegeven; gedeeltelijk echter moet de vereischte theoretische kennis door zelfstudie verworden verworven.

Na het behalen van het vliegbewijs bestaat er voor sportvliegers gelegenheid hun vliegvaardigheid te onderhouden. Hiervoor kunnen zij van het materieel der School gebruik maken en zulks op dezelfde algemeene condities als voor de vlieglessen zijn aangegeven.

Op deze vluchten mogen met vergunning van den Chef-Instructeur niet-betalende passagiers worden meegenomen. Tevens is het maken

van vluchten naar andere vliegterreinen het binnen- en buitenland geoorloofd. Tenslotte zij nog medegedeeld, dat de vliegtuigen van de N.L.S. allen voorzien zijn van dubbele besturing en spreekinstallaties, zoodat de instructeur den leerling niet alleen bij het sturen vermag te helpen, doch bovendien nog uitleggingen geven kan.

Leert vliegen