Sportvissen

Hobbies: Sportvissen, reizen en trekken, een goede voetbalwedstrijd, het schrijven van short stories.

Medewerker aan binnenlandse en buitenlandse week- en dagbladen.

Tussen de luchthavens van de wereld en de goede viswateren was zijn hart volkomen in balans.

Toen hij voor het eerst over de Griekse eilanden vloog koos hij al het eiland Spetses uit, waar- hij later, bij leven en welzijn, de herinnering aan het verleden niet nodig zou hebben om van het heden te kunnen houden. Hij werd er ere-burger.

Wanneer hij terugblikte, op verzoek van anderen meestal, zag hij ze duidelijk vóór zich: Smirnoff, Geysendorffer, Beekman, Soer, Tepas, Blaak... naar menselijke berekening te vroeg gestorven.

Zij en hij hadden de weg gebaand voor de captains die na hen zijn gekomen.

In 1965 overleed Van Veenendaal aan een hartaanval. Hij werd op het eiland Spetses begraven.

Willem van Veenendaal (28-10-1903 -
2-5-1965)

Biografie

WILLEM VAN VEENENDAAL werd op 28 oktober 1903 geboren.

Van Veenendaal vervulde, na de middelbare school op het St. Ignatiuscollege te Amsterdam te hebben doorlopen, gedurende enige tijd functies in het

verzekeringswezen en de journalistiek.

In 1923 kwam hij als dienstplichtige in militaire dienst en ontving zijn opleiding tot reserveofficier bij het 16e Regiment Infanterie te Amersfoort.


Soesterberger vlieghei

Soesterberg en de Kooy - onderbroken door een opleiding op watervliegtuigen op het toenmalige marinevliegkamp de Mok (Texel) - aan die jaren bewaart hij kostelijke herinneringen. Hij werd er opgeleid tot vlieger.

Deze fameuze vlieghei van Soesterberg is het nest waar vrijwel alle vliegers, die onze luchtvaart groot hebben gemaakt, zijn uitgebroed.

 

Daar is ook Willem van Veenendaal voor het eerst de lucht ingegaan (dat was in de tijd toen men nog sprak van ,vliegenier" en ,vliegmachine".

De geduldige rondjes boven het vliegveld, de overlandvluchten naar Gilze-Rijen, en bij tijd en wijle een noodlanding op een weitje bij Loosdrecht of Delft, dat was het begin van een vliegerloopbaan

die Van Veenendaal later over de oceaan zou voeren, naar Hong-Kong, Melbourne of Johannesburg.

Na zijn bevordering, in 1924, werd hij 2e luitenant bij het 13e Regiment Infanterie te Maastricht. Op 17 mei 1926 werd hij echter overgeplaatst naar de vliegersopleiding te Soesterberg, waar hij op 13 oktober 1926 het FAI-vliegbrevet haalde en in 1927 het Groot Militair Brevet.

Eerst was hij bij de Luchtvaartafdeeling van het leger (Mitrailleur- en Bomvliegtuigaf-deeling), maar nog in 1927 ging Van Veenendaal met zes andere legervliegers naar de Marine Luchtvaartdienst over, die toen gebrek aan vliegers had.

Hier diende hij als officier-vlieger.


In dienst bij de KLM

Per 1 mei 1929 kwam aan deze militaire periode een einde en Van Veenendaal maakt, zoals zo vele militaire vliegers uit die periode, de overstap naar de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) maakte.

Van 1929 tot 1 mei 1954 vloog hij bij de KLM in de bekende Fokkers tot en met de Douglassen en Constellation. Aanvankelijk vloog Van Veenendaal voor de KLM op de Europese lijnen, om op 22 januari 1931, als tweede piloot bij de bekende Evert van Dijk, zijn eerste vlucht naar Indië te beginnen, de 27e Indiëvlucht voor de KLM. Ook op deze, de belangrijkste lijn van de KLM uit de vooroorlogse periode was Van Veenendaal sindsdien regelmatig te vinden.

Opzienbarende vluchten, zoals die van de 'Pelikaan' (Smirnoff) of de 'Uiver' (Parmentier), werden door Van Veenendaal niet gemaakt. Dat hij toch tot de bekendste vooroorlogse vliegers van de KLM behoorde, dankte hij in belangrijke mate aan het feit dat hij

 

in diverse boeken verslag wist te doen van zijn belevenissen in de lucht. Met Adriaan Viruly was hij waarschijnlijk de bekendste vlieger-schrijver uit die tijd in Nederland.

Behalve over vliegen schreef Van Veenendaal trouwens wel meer, onder andere over zijn geliefde hengelsport en ook reisverhalen. Later beschreef hij in een aantal boeken ook de vroege tijd van de verkeersvliegerij en zijn herinneringen aan vliegers (van de KLM en andere) die hij in die tijd had gekend.

In de dertig jaar van zijn vliegersleven heeft Van Veenendaal het vliegen zien veranderen van een exotische bezigheid voor zonderlingen tot een gesmeerd lopend bedrijf. Hij heeft deze ontwikkeling aan den lijve meegemaakt, en daarover vertelt hij in diverse boeken.

Een vlieger van dertig jaren ervaring heeft veel meegemaakt, en heeft velen gekend die in hun tijd tot de groten behoorden.


De oorlogsperiode

Ten tijde van de Duitse inval in 1940 bevond Van Veenendaal zich in Nederland. Aangezien van hogerhand was verboden de nog vlieggerede KLM-vliegtuigen van Schiphol naar Engeland over te vliegen, kwam toen, althans voorlopig, een einde aan zijn vliegend bestaan. Hij stond nu op wachtgeld, hield lezingen in den lande en aanvaardde ten slotte nog een functie bij de Amstel-brouwerij.

 

In 1941 was hij met andere vliegers door de Duitsers korte tijd geïnterneerd te Schoorl. In het najaar van 1944 wist hij de grote rivieren over te steken naar het toen reeds bevrijde deel van Nederland. Vandaar ging hij naar Engeland, waar hij uiteindelijk bij het KLM-bedrijf in Bristol, toen onder leiding van Viruly, belandde. In augustus 1945 keerde Van Veenendaal in Nederland terug.


Na de oorlog

Na de oorlog hervatte hij zijn normale werkzaamheden als KLM-vlieger. De derde naoorlogse vlucht op de Indiëlijn werd door hem uitgevoerd. In 1949 werd hij geplaatst bij de afdeling speciale vluchten van de KLM, waarvoor hij nog vele en uiteenlopende - van VIP-transport tot dierenvervoer - vluchten uitvoerde. Na 17.477 vlieguren te hebben volbracht verliet hij in 1954 de KLM.

Het afscheid van de KLM betekende nog niet het afscheid van de luchtvaart. Per 1 mei 1954 trad hij bij de Koninklijke Luchtmacht in dienst als hoofd van de Luchtmachtvoorlichtings-dienst, een functie waarvoor zijn organisatorische en propagandische kwaliteiten hem bijzonder geschikt maakten.

 

Hij vervulde deze functie tot 1 september 1957. Daarna leefde hij grotendeels in Griekenland, waar hij op 2 mei 1965 overleed. Op 6 mei werd hij, overeenkomstig zijn wens, op het eiland Spetsae begraven.

Willem van Veenendaal behoorde tot die generatie KLM-vliegers die, met name op de Indiëlijn, de nationale luchtvaartmaatschappijen hebben grootgemaakt. Hoewel hij zelf geen opzienbarende en tot de verbeelding sprekende vluchten heeft gemaakt (althans niet voor het brede publiek) wist hij door zijn welversneden pen en zijn sprekerstalent een belangrijke bijdrage te leveren aan de luchtvaartgezindheid van het Nederlandse volk.